• pl
 • en

 • Raport Początkowy

  REALIZACJA OPRACOWANIA

   

  Oferujemy Państwu wykonanie raportu początkowego jako kompleksowej usługi w zakresie:

   

   

   

  ZAKRES OPRACOWANIA

   

  RAPORT POCZATKOWY – raport opisujący stan gleb i ziemi na terenie zakładu, gdzie zlokalizowana jest instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego w momencie:

   

  Zawiera:

  1. Informacje na temat działalności prowadzonej obecnie na terenie zakładu;
  2. Informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne;
  3. Listę substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu;
  4. Informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu, w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art.147a ust. 1 pkt.1 lub 1a ustawy

   

   

  PODSTAWA PRAWNA

   

  Obowiązek opracowania raportu początkowego nakłada nowelizacja Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. poz. 1101 z dn. 11 lipca 2014r.) Dnia 4 sierpnia 2014r., która dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia m. in. Dyrektywy Unii Europejskiej 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).
  Ustawa wprowadza nowe obowiązki prowadzących instalacje IPPC (instalacje objęte pozwoleniem zintegrowanym) związane z ochroną gleby, ziemi i wód podziemnych. W Pozwoleniu zintegrowanym określone będą sposoby zapobiegania emisjom do gleby i wód podziemnych, wykonywanie monitoringu stanu gleby i wód podziemnych oraz obowiązek sporządzania tzw. sprawozdania bazowego czyli tzw. raportu początkowego.

   

   

  WYTYCZNE

   

  Obowiązek sporządzenia raportu początkowego powstanie w przypadku, gdy działalność obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji stwarzających zagrożenie oraz z uwzględnieniem możliwości skażenia gleby i wód podziemnych na terenie instalacji. Zatem obowiązek ten nie będzie dotyczył instalacji, w których nie wykorzystuje się, nie produkuje lub uwalnia substancji powodujących ryzyko lub w których nie występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu.
  Zatem nie każda instalacja objęta pozwoleniem zintegrowanym będzie wymagała sporządzenia raportu.