• pl
 • en

 • Wymiana / wzmocnienie podłoża – Autostrada A1 – km 122+360 ÷ 122+480 Nowe Marzy – Czerniewice (odc. Lisewo-Lubicz)

  Lubicz_A1_002Przedmiotem opracowania było wykonanie projektu wykonawczego – wzmocnienia podłoża gruntowego, pod nasypem drogowym w ciągu autostrady A1 w km 122+360 ÷ 122+480. Projekt zakładał wykonanie głębokiej wymiany oraz wgłębnego wzmocnienia słabonośnego, ściśliwego podłoża gruntowego pod nasyp drogowy w technologii wibrowymiany.

  Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych stwierdzono złożoną budowę geologiczną. Podłoże budowały słabonośne grunty organiczne, reprezentowane głównie przez namuły, gytie i torfy oraz grunty mineralne spoiste (w stanie plastycznym i miękkoplastycznym) oraz lokalnie nawodnione grunty niespoiste (piaski). Grunty słabonośne stwierdzono do maksymalnej gł. ok 22,0 m p.p.t. Dodatkowym utrudnieniem na powyższym obszarze było występowanie naturalnego cieku wodnego, w miejscu którego projektowo zaplanowano wykonanie przepustu.

   

   

  W pierwszym etapie prac, założono wykonanie z poziomu terenu wymiany gruntów organicznych/słabonośnych metodą tradycyjną tj. poprzez bagrowanie (przy użyciu specjalistycznych koparek – typu LONG), oraz dodatkowo metodą wypierania/wypychania gruntu („push out”). Wymianę wykonywano w warunkach na „mokro” tj. bez obniżania zwierciadła wody. Wybrane grunty zastąpiono kruszywem mineralnym. Wymianę gruntów wykonano do głębokości max. ok. 9m.

   

   

  W drugim etapie prac zaprojektowanie wykonanie wgłębnego wzmocnienia – kolumnami piaskowo-żwirowymi w trójkątnej zagęszczonej siatce o rozstawie 1,8m × 1,8 oraz 2,0 × 2,0m. Kolumny wykonano z obniżonej platformy roboczej tj. ok. 4,5 m p p.t., o dł. od 3m do 18m. Kolumny piaskowo-żwirowe miały za zadanie zagęścić wbudowany już nasypu budowlany wykonanej wymiany gruntów słabonośnych oraz dodatkowo wzmocnić głębokiego rodzime podłoże słabonośne.

   

   

  W celu przyspieszenia konsolidacji warstw gruntów słabonośnych, wzmocnionych kolumnami żwirowymi, zastosowano nasypy przeciążające o wysokości 2 m, ponad poziom niwelety dróg. Cały analizowany obszar poddano ścisłemu monitoringowi geodezyjnemu. Szacowany, na podstawie obliczeń, zakres osiadań został całkowicie zrealizowany w czasie budowy, przed oddaniem nasypu budowlanego do eksploatacji.

   

   

  Cofnij się do poprzedniej strony ...