• pl
 • en

 • Laboratorium

  Pracownia geotechniczna wykonuje szereg badań geotechnicznych w zakresie:

   

  1) Badania gruntów:

  a) analiza makroskopowa

  - (wg PN-88/B-04481)

  - (wg PN-EN ISO 14688-1)

  b) wilgotność

  - (wg PN-88/B-04481)

  - (wg CEN ISO/TS 17892-1)

  c) analiza sitowa

  - (wg PN-88/B-04481)

  - (wg CEN ISO/TS 17892-4)

  d) analiza areometryczna

  - (wg PN-88/B-04481)

  - (wg CEN ISO/TS 17892-4)

  - gleb (wg PN-R-04032)

  e) zawartość części organicznych

  - strat masy przy prażeniu (PB 01-L)

  - metoda utleniania (wg PN-88/B-04481)

  f) granice Atterberga:

  - płynności – Casagrande’a (wg PN-88/B-04481)

  - płynności – penetrometr stożkowy (wg PN-88/B-04481)

  - płynności – penetrometr stożkowy (wg CEN ISO/TS 17892-12)

  - granica plastyczności, granica skurczalności, stopień plastyczności, stopień konsystencji (wg PN-88/B-04481)

  - skurczu liniowego

  g) gęstość objętościowa (wg PN-88/B-04481)

  h) maksymalna i minimalna gęstość objętościowa gruntów niespoistych, stopień zagęszczenia, wskaźniki porowatości (wg PN-88/B-04481)

  i) wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego – metoda Proctora (wg PN-88/B-04481)

  j) wskaźnik zagęszczenia (wg BN-77/8931-12)

  k) CBR dynamiczny

  l) współczynnik filtracji

  - metoda przeliczeniowa z krzywej przesiewu

  - gruntów niespoistych w aparcie ITB ZW K2 (wg PN-55/B-04492)

  - gruntów spoistych w edometrze (wg PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009)

  m) wskaźnik piaskowy (wg PN-EN 933-8)

  n) kapilarność bierna (wg PN/B-04493)

  o) spójność i kąt tarcia wewnętrznego metodą bezpośredniego ścinania (wg CEN ISO/TS 17892-10)

  p) oznaczanie spójności metodą penetrometru tłoczkowego (wg PN-88/B-04481)

  q) wytrzymałość na ścinanie

  - metodą penetrometru stożkowego (wg PKN-CEN ISO/TS 17892-6)

  - przy użyciu ścinarki obrotowej (wg PN-88/B-04481)

  r) edometryczny moduł ściśliwości (wg PKN-CEN ISO/TS 17892-5)

  s) pęcznienie:

  - ciśnienia pęcznienia gruntu (wg CEN ISO/TS 17892-5:2009)

  - wskaźnik pęcznienia i wilgotności pęcznienia (aparat Wasiliewa)

  t) wskaźnik wilgotności – MCV (wg PN-EN 13286-46:2005)

   

   

  2) Badania kruszyw

  a) analiza makroskopowa (wg PN-87/ B-01100)

  b) zawartość wody (wg PN-EN 1097-5:2001)

  c) skład ziarnowy

  - (wg PN-EN 933-1)

  - (wg PN-91/B-06714-15)

  d) zawartość pyłów mineralnych

  - (wg PN-EN 933-1)

  - (wg PN-78/B-06714-13)

  e) strat przy prażeniu (wg PN-EN 1744-1:2000)

  f) wskaźnik piaskowy (wg PN-EN 933-8)

  g) wskaźnik kształtu (wg PN-EN 933-4:2001)

  h) zawartość ziarn przekruszonych i łamanych (wg PN-EN 933-5:2000)

  i) zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-76/B-06714)

  j) rozpad żelazawy (PN-78/B-06714-39)

   

   

  Pracownia chemiczna wykonuje szereg badań  w zakresie:

   

  1) Metale ciężkie w wodach

  a) PN – EN ISO 15587 – 1

  b) Jakość wody

  c) Mineralizacja w celu oznaczania wybranych pierwiastków w wodzie

  d) Część 1: Mineralizacja wodą królewską

   

  2) Metale ciężkie w gruntach

  a) PN – ISO 11047

  b) Jakość gleby

  c) Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, ołowiu, manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby wodą królewską

  d) PN – ISO 11466

  e) Jakość gleby

  f) Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej

   

  3) Olej mineralny

  a) PN – EN ISO 9377 – 2

  b) Jakość wody

  c) Oznaczania indeksu oleju mineralnego

  d) Część 2: Metoda z zastosowaniem ekstrakcji rozpuszczalnikiem i chromatografii gazowej

   

  4) Oznaczanie pH

  a) PN – ISO 10390

  b) Jakość gleby

  c) Oznaczanie pH

   

  5) Wapń, magnez

  a) PN – ISO 6058

  b) Jakość wody

  c) Oznaczanie zawartości wapnia. Metoda miareczkowa z EDTA

   

  6) Twardość ogólna

  a) PN – ISO 6059

  b) Jakość wody

  c) Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu. Metoda miareczkowa z EDTA

   

  7) Azot amonowy

  a) PN – ISO 7150-1

  b) Jakość wody

  c) Oznaczanie azotu amonowego. Część 1: Manualna metoda spektrometryczna.

   

  8) Siarczany

  a) PN-ISO 9280

  b) Jakość wody

  c) Oznaczanie siarczanów (VI). Metoda grawimetryczna z chlorkiem baru.

   

  9) Agresywny dwutlenek węgla (zasadowość)

  a) PN-EN ISO 9963-1

  b) Jakość wody

  c) Oznaczenie zasadowości. Część 1: Oznaczanie zasadowości ogólnej i zasadowości wobec fenoloftaleiny.

  d) PN-EN ISO 9963-1:2001/Ap1

  Dotyczy

  a) PN-EN ISO 9963-1:2001

  b) Jakość wody

  c) Oznaczenie zasadowości. Część 1: Oznaczanie zasadowości ogólnej i zasadowości wobec fenoloftaleiny.

  d) PN-EN ISO 9963-2

  e) Jakość wody

  f) Oznaczenie zasadowości. Część 2: Oznaczanie zasadowości węglanowej.