• pl
 • en

 • Publikacje

  Pracownicy przedsiębiorstwa GT Projekt aktywnie uczestniczą w szkoleniach i konferencjach naukowych zarówno w kraju jak i za granicą, jako słuchacze a także jako wykładowcy, autorzy referatów. Doświadczenia zebrane przy projektowaniu i realizacji skomplikowanych zadań pozwalają na opracowanie i prezentację najciekawszych rozwiązań.

   

  Nasze artykuły publikowane były m.in. w branżowych periodykach: „Inżynieria i Budownictwo”, „Geoinżynieria, drogi, mosty, tunele”, „Autostrady”, „Ekologia i technika”, „Polish Journal of Environmental Studies”.

   

   

  Wybrane artykuły i prezentacje:


   

  „Systemy zabezpieczeń środowiska na nowo budowanych stacjach paliw oraz wskazówki ogólne dotyczące monitoringu lokalnego”; Poznań; 1997

  „Zanieczyszczenie gruntów i wód gruntowych substancjami ropopochodnymi na wybranych stacjach paliw CPN w Wielkopolsce”; Poznań; 1997

  „Rozpoznanie źródeł emisji skażenia wód gruntowych fluorem w rejonie składowania odpadów poprodukcyjnych Huty Aluminium „Konin” w Koninie”; Pułtusk; 22-24.10.1997

  „Rekultywacja gruntu skażonego substancjami ropopochodnymi na terenie Huty Aluminium „Konin” w Koninie”; Poznań; 1997

  „Awaria budynków posadowionych na zboczu usuwiskowym doliny Warty w Poznaniu”; Szczecin-Międzyzdroje; 1922.05.1997

  „Ekspansywne awarie” Kwartalnik Buduj Lepiej, Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów, styczeń –marzec 2000 r.; Jan Jeż, Andrzej T.Wojtasik, Tomasz Jeż, Katarzyna Starzecka

   

  „Multistory Apartment Building on Poznań Clay – Case History” Asian Conference on Unsaturated  Soils, Singapur, maj 2000 r.;  Andrzej T.Wojtasik, Jan Jeż

   

  Case Study of a Deep Raft Foundation In Expansive Clay. %th International Conference on Deep Foundation Practice, Singapore 2001.; Wojtasik A.T i Troć M.

   

  „Awaria przepustu drogowego posadowionego na gruncie organicznym” Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, Międzyzdroje, maj 2001 r.; Andrzej T.Wojtasik, Maciej Troć

   

  „Case study of a deep raft foundation in expansive clay”; Singapore; 04-06.04.2001

  „Modern technologies of soil improvement – case study of a major construction project”; Vilnius; 16-18.05.2001

  „Identification of Soil and Ground-water Conditions Based on „In Situ” Observations of Existing Vegetation” 7th International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques, Wilno, maj 2001 r.; Jan Jeż, Andrzej T.Wojtasik

   

  „Awaria przepustu drogowego posadowionego na gruncie organicznym”; Szczecin-Międzyzdroje; 22-26.05.2001

  „Problemy geotechniczne budowy drogi przez tereny bagienne na przykładzie obwodnicy miejskiej w Wągrowcu”, II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym, Poznań, wrzesień 2001 r.; 8. Antoni Florkiewicz, Andrzej T.Wojtasik , Maciej Troć

   

  „Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego wykrywane podczas badań geotechnicznych; Bielsko-Biała; 11-13.10.2001

  „Geotechnical Problems and Soil Improvement Techniques Related to Building Roads on Deposits of Organic Soils in Poland” 4th International Conference on Ground Improvement Techniques, Kuala Lumpur Malezja, marzec 2002 r.; Antoni Florkiewicz, Andrzej T.Wojtasik , Maciej Troć

   

  „Problem piętrzenia wód gruntowych na przykładach głębokiego posadowienia obiektów w Poznaniu”; Inżynieria i Budownictwo; lipiec 2002

  „Pollution by heavy metals of the near-surface soil layers and the groundwater (ground and interclay horizons) in the city of Poznań”; 2005

  „Kolumny DSM jako palisada zabezpieczająca wykop (..pod budynkiem sali koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu…)”, Geoinżynieria, drogi, mosty, tunele, luty 2006r.

  „Geotechnical conditions and soil improvement techniques applied in construction of the A2 motorway in Poland”; Kuala Lumpur; 04-05.12.2006

  „Soil Improvement Techniques Related to Bridge Foundations at the A2 Motorway Project in Poland” 5th International Conference on Ground Improvement Techniques, Kuala Lumpur Malezja, marzec 2004 r.; Andrzej T.Wojtasik, Sławomir Janiński, Łukasz Wieczorek

   

  „Ściany szczelinowe. Historia, technologia i zastosowania w Wielkopolsce”; Aktualności WIB; wrzesień 2006

  „Geotechnical  conditions and soil improvement techniques applied in construction of the A2 motorway in Poland” 2nd International Conference on Problematic Soils, Petaling, Selangor, Malezja, grudzień 2006 r.; Andrzej T.Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć, Paweł Dojcz

   

  „Wiek utworów formacji poznańskiej rejonu Poznania”; Przegląd Geologiczny; lipiec 2007

  „Problematyka oraz sposoby stabilizacji i wzmacniania gruntów budowlanych”; pażdziernik 2007

  „Modern technologies of soil improvement – case study of a major construction project”; Poznań

  „Rola stanu wód gruntowych w badaniach geotechnicznych”; Inżynieria i Budownictwo; listopad 2008

  „Wiek osadów aluwialnych doliny Warty oraz doliny Cybiny – Bogdanki w rejonie śródmieścia Poznania”; Poznań; 2008

  „Awaria skarp wysokich nasypów oraz głębokich wykopów na przykładzie budowy obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego” XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna – Awarie Budowlane; Międzyzdroje, maj 2009r.; Andrzej T.Wojtasik, Michał Różański

   

  „Zawartość metali ciężkich w glebach leśnych obszaru międzyrzecza Warty i Noteci; Ekologia i Technika; czerwiec 2009

  „Geotechniczne warunki posadowienia oraz przykłady zastosowanych metod wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi autostrady A1, odcinek Rusocin – Nowe Marzy” Konferencja Naukowa „Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych” Bydgoszcz, lipiec 2009r.; Andrzej T.Wojtasik, Marta Gibasiewicz, Anna Okleja

   

  „Projektowanie aktywne wzmocnień podłoża gruntowego, na obszarach występowania gruntów słabonośnych, przy realizacji dróg ekspresowych i autostrad” IV Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym”, wrzesień 2009r.; Andrzej T.Wojtasik, Marta Gibasiewicz, Anna Okleja, Michał Różański

   

  „Problemy związane z budową i eksploatacją dróg technologicznych przy realizacji dużych inwestycji drogowych”, IV Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym”, wrzesień 2009r.; Andrzej T.Wojtasik, Łukasz Radziemski, Krzysztof Buk

   

  „Rola badań zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na etapie wstępnych badań geotechnicznych”, konferencja : Przyrodnicze i techniczne problemy inżynierii i ochrony środowiska, Poznań 2010r.; Armand Dostatni, Andrzej T.Wojtasik, Maciej Troć

   

  „Rola sondowań statycznych CPT/CPTU jako badań kontrolnych na obszarach wymiany/wzmocnienia gruntu, przy realizacji dużych projektów drogowych”, konferencja Przyrodnicze i techniczne problemy inżynierii i ochrony środowiska, Poznań 2010r.; Andrzej T.Wojtasik, Michał Różański

   

  „Awaria posadowienia obiektu mostowego w złożonych warunkach gruntowo – wodnych”; Mosty; kwiecień 2011

  „Badania wahań zwierciadła wody gruntowej”; Inżynieria i Budownictwo; styczeń 2012

  „Dokumentacja geotechniczna czy geologiczno-inżynierska w świetle obowiązujących przepisów prawnych” czasopismo Inżynieria i Budownictwo 4/2012.; Marcin Nyćkowiak, Maciej Troć, Andrzej T.Wojtasik, Paweł Łęcki

   

  „Wyniki wstępnych badań parametrów geotechnicznych gruntów organicznych interglacjału eemskiego na terenie lewobrzeżnej części Poznania”; Inżynieria Morska i Geotechnika; styczeń 2014

  „Sondowania statyczne CPT/CPTU jako geotechniczne badania kontrolne wymiany/wzmocnienia gruntu” Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej PP, 17/2014r. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.; Andrzej T.Wojtasik, Michał Różański